News / 2018-05-29

Kallelse till årsstämma i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), org nr 556965-3537, kallas härmed till årsstämma.

 

Tid: onsdag den 27 juni 2018, kl 10.00-11.30

Plats: Bolagets huvudkontor; KG 10, Kungsgatan 8, 2 tr, 111 43 Stockholm.

 

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 20 juni 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), ”Årsstämma”, c/o KG 10, Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@ftcs.se senast samma dag.

 

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till bolagsstämman, skall antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast 20 juni 2018. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 20 juni 2018 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
 11. Val till styrelsen och av revisorer.
 12. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 13. Övriga frågor.
 14. Stämmans avslutande.

 

Val av ordförande (p.2)

Till årsstämmans ordförande föreslås styrelseordförande Linus Löfgren.

 

Utdelning (p. 8b)

Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning.

 

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (p. 9-11)

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

 

Till styrelse föreslår aktieägare representerande mer än 40 % av aktier och röster i bolaget omval av Linus Löfgren, Abdallah Hitti, John Fransson och Anders Lindell samt nyval av Johan Lund.

 

Information om föreslagna ledamöter

 

Johan Lund (f. 1976)

Grundare samt VD och styrelseledamot i FrontOffice Nordic AB (publ). Förutom FrontOffice AB (publ) med koncernbolag innehar Johan styrelsepositioner i bl.a. Stockaboo AB, FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ) och The Great Wild AB (publ).

 

Aktieägare representerande mer än 40 % av aktier och röster i bolaget föreslår dels nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Johan Engstam som huvudansvarig revisor intill nästa årsstämma, dels, följaktligen, att nuvarande revisor Jenny Gentele och revisorssuppleant Martin Feldtenborn ej omväljs vid årsstämman.

 

Aktieägare representerande mer än 40 % av aktier och röster i bolaget föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 150 000 kr till styrelseordföranden och med 100 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

 

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

 

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (p. 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget eller, med avseende på teckningsoptioner, för att besluta om incitamentsprogram för anställda och andra ledande befattningshavare.

 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid

stämman.

 

Ytterligare information

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar och revisionsberättelse, kommer från och med den 13 juni 2018 att finnas tillgängliga på bolagets kontor enligt ovan adress och på bolagets hemsida www.ftcs.se.