News / 2018-05-22

Kallelse till extra bolagsstämma i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), 556965-3537, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 juni 2018, klockan 13.00 på KG10, Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 30 maj 2018, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast samma dag under adress: Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), “bolagsstämma”, c/o KG 10, Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm, eller via e-post till info@ftcs.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast 30 maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Ändring av bolagsordning avseende bolagets firma
 8. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
 9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Bolagets firma

Styrelsen föreslår att bolagets firma i bolagsordningens § 1 ändras till i första hand FTCS AB (publ) alternativt, i andra hand, FTCS Sweden AB (publ), alternativt, i tredje hand, FTCS International AB (publ), under förutsättning att något av dessa firmanamn kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

”Bolagets firma är FTCS AB (publ).”

Punkt 8 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut enligt nedan.

Styrelsen beslutade den 5 mars 2018 – under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande – att emittera nya aktier på nedanstående villkor.

 • Aktiekapitalet skall ökas med 12 500 kronor genom nyemission av 250 000 aktier
 • Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma FrontOffice Nordic AB (publ). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad nyemission på ett kostnadseffektivt sätt kan säkerställa ytterligare rörelsekapital och stärka likviditeten.
 • För varje emitterad aktie skall betalas 12 kr.
 • Aktieteckning skall ske genom betalning senast 6 april 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 • De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

C. Upplysningar

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget på Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm senast två veckor innan stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.